Pojdi na glavno vsebino

Karierna - študijska orientacija v šolskem letu 2012/13

Predstavitve študijskih programov in fakultet za dijake naše gimnazije.

Fakulteta za arhitekturo, Akademija za likovno umetnost in Visoka šola za dizajn

28. 9. 2012

Društvo Naris je pripravilo predstavitev Fakultete za arhitekturo, Akademije za likovno umetnost, Visoke šole za dizajn ter njihovih tečajev risanja in slikanja, ki dijakom pomagajo pri pripravi na sprejemne izpite na omenjene fakultete.

Fakulteta za računalništvo in informatiko

13. 11. 2012

Predstavitev Fakultete za računalništvo in informatiko. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko izvajajo pet študijskih programov prve stopnje. Vsi programi prve stopnje so kreditno ovrednoteni s 180 ECTS. Razdeljeni so na tri letnike, oziroma na šest semestrov s po 30 ECTS študijskih obveznosti:

Zaposlitvene možnosti za diplomante vseh prvostopenjskih študijskih progamov so odlične. Diplomanti lahko najdejo zaposlitev praktično v vseh panogah tržnega in nepridobitnega sektorja, saj je računalniška tehnologija v današnji družbi nepogrešljiva.

http://www.fri.uni-lj.si/

Oddelek za materiale in metalurgijo Naravnoslovnotehniške fakultete v Ljubljani

27. 11. 2012

Predstavitev Oddelka za materiale in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete iz Ljubljane. Na Oddelku za materiale in metalurgijo se trenutno izvajajo naslednji študijski programi:

1. visokošolski študijski program prve stopnje: Metalurške tehnologije (v inženirsko delo usmerjen študij, vodenje metalurških procesov v industriji, razvoj livnih zlitin in načrtovanje postopkov litja, načrtovanje tehnologije izdelovanja in preoblikovanja kovinskih materialov, vodenje toplotne in površinske obdelave kovinskih materialov, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje laboratorijskih preiskav …)

2. univerzitetni študijski program prve stopnje: Inženirstvo materialov (pridobivanje kovinskih materialov, izdelovanje in razvoj zlitin kovin, keramike, polimerov ter kompozitov, preoblikovanje materialov, oblikovanje materialov, toplotna in površinska obdelava materialov, preiskava in karakterizacija materialov, metalurgija prahov …)

Omembe vredna dejstva:

 • višek delovnih mest v SLO tudi v prihodnje,
 • 5% letna rast delovnih mest za inženirje materialov tudi obveza EU,
 • neizrabljene štipendije,
 • povečanje števila vpisnih mest na zahtevo gospodarstva,
 • študij v tujini.

Edukacijske vede, Pedagoška fakulteta v Kopru

28. 11. 2012

Cilji študijskega programa edukacijske vede so usposobiti strokovnega delavca za določena področja vzgoje in izobraževanja od splošnega poznavanja izobraževanja do individualne pomoči ogroženim in drugačnim otrokom, organiziranje različnih oblik izobraževanja in skrb za profesionalni razvoj ter za raziskovanje, kar naj bi diplomantom omogočalo tako vstop v delo, kot tudi nadaljevanje izobraževanja.

Aplikativna kineziologija, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo Univerze na Primorskem

30. 11. 2012

Vloga kineziologije kot znanosti o gibanju postaja vse bolj pomembna, saj je zaradi posledic neaktivnega življenjskega sloga in s tem povezanih problemov gibalne neučinkovitosti ter slabšanja zdravja in kakovosti življenja, sodobna družba že resno ogrožena. Kineziologija se z interdisciplinarnim pristopom vključuje v vse segmente človekovega delovanja. Zanimajo jo tako vplivi neposrednega delovnega in bivalnega okolja na adaptacijo človeškega organizma kot posledice delovanja človeka pod vplivom gibalne/športne aktivnosti, specifičnih poklicnih dejavnosti in delovanja v ekstremnih okolij. Študijski program Aplikativna kineziologija je zasnovan tako, da študentom omogoča pridobivanje kompetenc za razumevanje delovanja človekovega organizma v interakciji z življenjskim okoljem ter prepoznavanje posledic interakcije okolja in človeka. Študenta usposobi za preventivno delovanje, oblikovanje in vodenje programov gibalnih/športnih aktivnosti in promocije aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja s ciljem trajnostnega razvoja.

Študijski program je sodobno interdisciplinarno zasnovan in omogoča pestro izbirnost. Predmetnik podpira tako družboslovne naravoslovne, medicinske kot tudi humanistične predmete, kar omogoča široko dimenzijo znanj ter študentom tudi osnovo za nadaljevanje študija na II. In III. stopnji Aplikativne kineziologije.

Višja strokovna šola v okviru Tehniškega šolskega centra Kranj

4. 12. 2012

Višja strokovna šola v okviru Tehniškega šolskega centra Kranj; predstavitev višješolskih študijskih programov mehatronike, informatike in elektroenergetike.

Fakulteta za farmacijo

6. 12. 2012

Predstavitev Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani in njihovih dodiplomskih študijskih programov:

 • Enoviti magistrski študijski program Farmacija: 5+0, 300 ECTS, 10 semestrov (5 let: združena prva in druga stopnja)
 • Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina: 3+, 180 ECTS, 6 semestrov (3 leta)
 • Univerzitetni študijski program Kozmetologija: 3+, 180 ECTS, 6 semestrov (3 leta)

Filozofska fakulteta v Ljubljani

11. 12. 2012

Predstavitev vseh študijskih programov, ki jih izvaja Filozofska fakulteta Ljubljana. Lahko se boste pozanimali o vseh možnih kombinacijah dvodisciplinarnih študijev ter o prednosti in pomanjkljivostih enodisciplinarnih. Dijaki, ki bi se predstavitve radi udeležili, pa imate takrat pouk, se dogovorite s svojimi učitelji.

Predstavitev društva UNIFY, to so združeni mladi strokovnjaki, ki so uspešno končali NHTV Breda University of Applied Sciences, Nizozemska. Njihova glavna naloga je, da pomagajo motivirati študente iz baltskih držav in Balkana za študij na Nizozemskem.

Faktulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo

18. 12. 2012

Predstavitev Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo Univerze na Primorskem izvaja osem dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov:

 • matematika, diplomirani/a matematik/matematičarka (UN)
 • matematika v ekonomiji in financah, diplomirani/a finančni/a matematik/matematičarka (UN)
 • računalništvo in informatika, diplomirani/a inženir/ka računalništva in informatike (UN)
 • bioinformatika, diplomirani/a bioinformatik/bioinformatičarka (UN)
 • biodiverziteta, diplomirani/a varstveni/a biolog/biologinja (UN)
 • sredozemsko kmetijstvo, diplomirani/a inženir/ka kmetijstva (UN)
 • biopsihologija, diplomirani/a biopsiholog/biopsihologinja (UN)
 • aplikativna kineziologija, diplomirani/a kineziolog/kineziologinja (UN).

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

20. 12. 2012

Predstavitev Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru:

Visokošolski študijski program prve stopnje »Varnost in policijsko delo«

Temeljni cilj visokošolskega študijskega programa prve stopnje »Varnost in policijsko delo« je, poleg posredovanja ustreznih znanj, tudi razvijanje sposobnosti diplomantov za samostojno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov s področja varnosti.

Cilj programa Varnost in policijsko delo« je doseči, da bodo diplomanti visokega strokovnega programa usposobljeni za razumevanje, vodenje in upravljanje procesov na področju zagotavljanja varnosti.

Poleg posredovanja ustreznih znanj program razvija sposobnosti diplomantov za samostojno delo in kritičnost na specifičnem predmetnem področju. S povezanostjo raziskovanja, poučevanja in študija se uresničujejo pričakovanja slušateljev, zaposlenih, bodočih zaposlovalcev in družbe nasploh.

Visokošolski študijski program prve stopnje »Informacijska varnost«

Program Informacijska varnost je samostojen dodiplomski program, ki traja šest semestrov. Diplomant pridobi visoko strokovno izobrazbo na področju varstvoslovja in informatike. Namenjen je izobraževanju strokovnjakov s področja informacijske varnosti, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanje iz informatike in varstvoslovja. Študij vključuje tudi spoznanja sorodnih disciplin, kot so kriminologija, pravo, psihologija ter organizacijske in druge vede.

Diplomanti programa bodo usposobljeni opravljati delo in uporabljati pridobljena znanja na različnih področjih, ki so neposredno ali posredno vezane na področje študija. Študijski program je vsebinsko aplikin ativno usmerjen, zato omogoča diplomantom – strokovnjakom na področju informacijske varnosti - kompetentno in kompetitivno vključevanje v delovne procese, s čimer je omogočen razvoj kariere. Potreba po tovrstnih strokovnjakih se iz leta v leto povečuje, strokovnjakov pa primanjkuje.

Univerzitetni študijski program prve stopnje »Varstvoslovje«

Dodiplomski univerzitetni program »Varstvoslovje« usmerjen raziskovalno in poleg posredovanja ustreznih znanj razvija tudi sposobnosti diplomantov za samostojno strokovno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov.

V prvem letniku prevladujejo splošni družboslovni in humanistični predmeti, v drugem letniku se ti nadgrajujejo s predmeti, vezanimi na izvajanje družbenonadzorstvenih dejavnosti.

V tretjem letniku prevladujejo varstvoslovni in pravni predmeti. V četrtem letniku so le še varstvoslovni in kriminološki predmeti, ki študentom posredujejo znanja s posameznih razumevanja odklonskosti, področij vodenja in upravljanja procesov zagotavljanja varnosti.

Diplomant dobi naziv »diplomirani varstvoslovec UN« in je usposobljen za razumevanje, vodenje in upravljanje zahtevnejših procesov na področju zagotavljanja notranje varnosti.

Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana

7. 1. 2013

Fakulteto in vse njene študijske programe bosta predstavljala doc. dr. Iztok Humar in študentka Špela Vidrih. Predstavitev bo potekala v učilnici 336.

Fakulteta izvaja bo v prihodnjem šolskem letu izvajala dva prvostopenjska univerzitetna študijska programa; elektrotehnika, multimdia.

Znotraj elektrotehnike študenti izbirajo med naslednjimi smermi:

 • avtomatika,
 • elektronika,
 • energetika in mehatronika,
 • telekomunikacije.

Študijski program multimedia je šele na novo akreditiran, z vsebino študija se boste seznanili na predstavitvi.

Izvajajo pa tudi dva visokošolska študijska programa. To sta aplikativna elektrotehnika in multimedijske komunikacije.

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

16. 1. 2013

Predstavitev študija SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA , kiga izvaja Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Fakulteta za socialno delo

18. 1. 2013

Predstavitev FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO Univerze v Ljubljani.

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

24. 1. 2013

Predstavitev Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled (študijski programi gostinstvo in turizem ter velnes) ter predstavitev Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled, kjer izobražujejo visoko usposobljene in zaposljive strokovnjake za delo v turizmu, s poudarkom na interdisciplinarnih in inovativnih pristopih. Vse študijske programe bo predstavljala dr. Boža Grafenauer.

Fakulteta za šport

29. 1. 2013

Predstavitev Fakultete za šport; programi:

Športna vzgoja

Študij je »pisan na kožo« študentom in študentkam, ki jih zanima delo v športnih programih otrok in mladine. Med študijem boste pridobili najnovejša teoretična in praktična znanja za delo v raznovrstnih programih športa otrok in mladine.

Kineziologija

Vas zanima vodenje telesne priprave, programov za zdravje, preventivo pred poškodbami, rehabilitacijo športnih in drugih poškodb?

Športno treniranje

Imate vodstvene sposobnosti, ste samozavestni, želite občutiti vznemirjenje na tekmovanjih, čar športnih uspehov svojih varovancev?

Športna rekreacija

Imate radi šport? Imate veliko energije? Bi radi prenašali svoja športna znanja in spretnosti na druge?

Fakulteta za strojništvo

30. 1. 2013

Predstavitev Fakultete za strojništvo:

 • visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO
 • univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO
 • inderdisciplinarni univerzitetni študijski program I. in II. stopnje DIZAJN INŽENIRING

Zdravstvena fakulteta Ljubljana

4. 2. 2013

Predstavitev Zdravstvene fakultete Ljubljana.

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani je izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju osmih zdravstvenih področji in izobražuje strokovnjake na univerzitetnem (Sanitarno inženirstvo) in visokošolskih (Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika in Zdravstvena nega) študijskih programih 1. stopnje.

Študij 1. stopnje omogoči študentu pridobitev veščin in znanj, pomembnih za uspešen vstop na trg dela. Diplomant mora biti z osvojenim znanjem sposoben najti in obdržati ustrezno delovno mesto. V okviru prve stopnje se študentu zagotovi tudi pripravo za nadaljnji študij na drugi stopnji.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...