Pojdi na glavno vsebino

Knjižnični red

1. člen: knjižnična dejavnost

V skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Etični kodeks slovenskih knjižničarjev) šolska knjižnica izvaja naslednje dejavnosti in storitve in tako podpira izobraževalni proces:

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo;
 • svojim uporabnikom zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
 • izdeluje knjižnični katalog;
 • izvaja usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice;
 • pomaga pri iskanju gradiva in informacij;
 • s tehnično opremo omogoča dostop do svetovnega spleta;
 • sodeluje v medbibliotečni izposoji;
 • prireja in organizira kulturne prireditve in razstave;
 • uporabnike informira o knjižnih novostih.

2. člen: knjižnična zbirka

Knjižnica zagotavlja ustrezen izbor (leposlovje, strokovno, tujejezično, referenčno gradivo, publikacije šole, serijske publikacije, neknjižno gradivo) in organiziranost gradiva (UDK).

3. člen: katalog

Katalog šolske knjižnice je dostopen na spletni strani šole v rubriki KNJIŽNICA - PODATKI O GRADIVU (ŠK WINKNJ). Spletna stran šole ponuja tudi povezavo do vzajemnega kataloga COBISS/OPAC.

4. člen: članstvo

Člani knjižnice so strokovni in drugi delavci šole in vpisani dijaki. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi zunanji uporabniki (nekdanji dijaki, ki izboljšujejo rezultate mature, občani, ki pri nas opravljajo maturo, zunanji strokovni sodelavci idr.). Članstvo je brezplačno.

5. člen: odprtost knjižnice

Knjižnica je za obiske in izposojo odprta vsak dan šolskega pouka med 8. in 13. uro. Vse spremembe so pravočasno objavljene.

6. člen: članska izkaznica

Dijaki ob vpisu prejmejo člansko izkaznico. Gradivo si lahko izposojajo in ga vračajo samo z izkaznico.

7. člen: izposoja

Gradivo se izposoja v čitalnici, za uporabo v učilnicah in na dom.

Uporabniki si gradivo izposojajo in ga vračajo pri knjižničarki.

Vsak dijak si lahko ob enem obisku izposodi samo eno knjigo domačega branja (en naslov, en izvod). Rok za izposojo je 14 dni.

Naslednje knjige domačega branja si ne more izposoditi, dokler ne vrne že izposojene.

Za drugo knjižno gradivo (leposlovje, ki ni domače branje, strokovne knjige) je rok za izposojo en mesec.

Serijske publikacije izposojamo za največ 3 dni, mediotečno gradivo pa za 7 dni.

Izposoja referenčnega gradiva (slovarji, leksikoni, enciklopedije ...) je možna samo v čitalnici ali v učilnicah pri pouku. Izjemoma je možna izposoja na dom (čez vikend) z jamstvom, da je gradivo ponovno na voljo v času, ko se na šoli izvaja pouk oz. druga izobraževalna dejavnost.

Zamudnin ne zaračunavamo.

Izposojni roki za delavce šole so prilagojeni potrebam njihovega strokovnega dela.

8. člen: vračanje gradiva

Ob koncu šolskega leta (pred prejemom spričevala) morajo dijaki vrniti vso izposojeno literaturo in učbenike.

Dijaki, ki iz upravičenih razlogov (popravni izpiti, jesenski rok mature) gradivo potrebujejo dlje, se o podaljšanju izposoje dogovorijo s knjižničarko.

Dijaki četrtega letnika gradivo vrnejo do izteka mature (najkasneje ob objavi rezultatov mature).

Dijakom, ki imajo v knjižnici neupravičene dolgove, je nadaljnja izposoja onemogočena (dokler ne poravnajo svojih obveznosti).

9. člen: ravnanje z gradivom

Od uporabnikov knjižnice pričakujemo skrbno ravnanje s knjigami, da jih vračajo čiste, nepoškodovane in nepopisane oz. kakršne so prejeli ob izposoji.

10. člen: nadomestila za poškodovano ali izgubljeno gradivo

Uporabnik izgubljeno ali poškodovano gradivo nadomesti z enakim. Če to ni več mogoče, se s knjižničarko dogovori za enakovredno nadomestno gradivo.

11. člen: plačilo medbibliotečne izposoje

Stroške medbibliotečne izposoje za delavce šole poravna šola, dijaki pa stroške na podlagi računa plačajo sami. Gradivo, pridobljeno z medbibliotečno izposojo, se ne izposoja na dom.

12. člen: oprema za uporabnike

V knjižnici imajo uporabniki na voljo šest računalnikov z dostopom do interneta in pripadajočo opremo (dva črno-bela laserska tiskalnika, čitalnik).

13. člen: uporaba računalnikov

Obiskovalci lahko uporabljajo šolske računalnike in njihovo opremo v knjižnici v času, ko je knjižnica odprta za obiske (vsak dan pouka med 8. in 13. uro), izven navedenega časa pa samo po dogovoru s knjižničarko ali po naročilu strokovnega delavca.

Vsak dijak in delavec šole za uporabo računalnikov v ŠK in dostop do interneta prejme uporabniško ime in geslo.

Uporaba računalnikov in tiskalnikov v šoli je dovoljena samo v izobraževalne namene.

Uporabniki računalnikov ne smejo odpirati za šolsko okolje neprimernih vsebin. Uporabnikom interneta v šolski knjižnici ne jamčimo zasebnosti, prav tako je skrbniku sistema omogočen nadzor nad delom vsakega uporabnika. Tiskanje je dopustno v razumnih količinah, in sicer v 1 izvodu.

Tiskanje v več izvodih je dovoljeno po predhodnem dogovoru s knjižničarko ali strokovnim delavcem.

Obiskovalci lahko v knjižnici uporabljajo samo šolske računalnike, nad katerimi ima šola skrbništvo in nadzor, zasebnih računalnikov/prenosnikov pa ne, razen z izrecnim dovoljenjem strokovnega delavca šole ali po njegovem naročilu.

14. člen: neupoštevanje pravil pri uporabi računalnikov v šolski knjižnici

Skrbnik računalniške opreme ali knjižničarka lahko dijakom zaradi neprimerne uporabe računalniške opreme začasno ali trajno prepovesta njeno uporabo v šolski knjižnici.

Za neprimerno uporabo se šteje zlasti: odpiranje neprimernih vsebin (nasilje, spolnost, družbena nestrpnost, gledanje nedostojnih videovsebin), poseganje v sistem (spreminjanje sistemskih nastavitev, programov, poseganje v programsko in sistemsko opremo ipd.), povzročanje škode na aparatih, uporaba računalniške opreme na način, ki moti druge obiskovalce knjižnice (pretirana glasnost).

Prepoved se izreče z vročitvijo pisnega Obvestila o začasni prepovedi uporabe računalnikov v ŠK z navedbo dneva, vrste kršitve in trajanja prepovedi. Obvestilo se izroči kršitelju, razredniku, svetovalni službi in ravnatelju. Ob prvem izreku traja prepoved tri tedne, ob drugem dva meseca, ob tretjem pa do konca šolskega leta. Dijak je lahko tudi napoten na pogovor k šolski svetovalni delavki ali k ravnatelju.

15. člen: uporaba vsebin

Uporabnikom knjižnice je dovoljeno vsebine, pridobljene ali producirane s šolsko informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ali kako drugače producirane v šolskem okolju, uporabljati samo v skladu z veljavnim

Prav tako smejo biti tako javno dostopne kot zasebne vsebine uporabljane le na način, ki je v skadu s človekovim dostojanstvom, temeljnimi človekovimi pravicami ter z načeli strpnosti in sožitja.

Uporabniki v šolskem okolju nimajo pravice, da katere koli vsebine na katerem koli mediju posmehljivo ali žaljivo komentirajo, da izražajo nestrpnost zaradi posameznikove kulturne, narodne, verske, sorodstvene idr. pripadnosti, osebnostnih značilnosti, socialnega statusa ipd. ali da z njimi kako drugače posegajo v osebnostno integriteto, še zlasti pa jih šolska pravila obvezujejo k spoštljivemu odnosu do vseh učencev, vseh delavcev šole in obiskovalcev šole.

Zlorabo vsebin v navedenem smislu šola razume kot kršitev šolskih pravil in knjižničnega reda. Zaradi tega lahko šola uporabniku knjižnice začasno ali trajno odreče uporabo knjižničnih storitev ali/in se mu izreče vzgojni ukrep po določilih aktualnih šolskih pravil.

16. člen: vedenje v knjižnici

 • Uporabniki v knjižnico vstopajo, se v njej zadržujejo in jo zapuščajo brez hrupa.
 • V knjižnici tudi ne malicajo, ne uporabljajo mobilnih telefonov, ne kartajo in ne predvajajo zvoka.
 • Vsak uporabnik je dolžan za sabo pospraviti in urediti delovni prostor.
 • Neevidentirano odnašanje gradiva iz knjižnice je kršitev hišnega reda in se razume kot kraja.
 • Tretjim osebam (kdor nima statusa uporabnika šolske knjižnice) vstop v knjižnico in uporaba knjižničnih storitev nista dovoljena.

Knjižnica je prostor za tiho delo oz. je študijski prostor, v katerem si prizadevamo za tišino in mir. Obiskovalcem, ki s svojim hrupnim in nekulturnim obnašanjem motijo druge obiskovalce knjižnice, lahko šola na predlog knjižničarke ali drugih delavcev šole začasno ali trajno prepove obisk knjižnice.

 

Knjižnični red je potrdil Svet šole na svoji seji dne 1. julija 2011.

Dopolnitve in spremembe Knjižničnega reda je potrdil Svet šole na svoji seji dne 2. julija 2012.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...