Pojdi na glavno vsebino

Knjižnični red

avgust 2019

1. člen: knjižnična dejavnost

V skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o knjižničarstvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah ZKnj, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Etični kodeks slovenskih knjižničarjev) šolska knjižnica izvaja naslednje dejavnosti in storitve in tako podpira izobraževalni proces in v njem sodeluje:

  • zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo;
  • svojim uporabnikom zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in drugih e-virov; − izdeluje knjižnični katalog;
  • izvaja usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice in za ustrezno rabo gradiva (KIZ: iskanje gradiva, avtorstvo, citiranje, oblikovanje seznama literature …)
  • pomaga pri iskanju gradiva in informacij;
  • z ustrezno opremo omogoča dostop do svetovnega spleta;
  • sodeluje v medknjižnični izposoji;
  • prireja in organizira kulturne prireditve in razstave;
  • uporabnike informira o knjižnih novostih,
  • na različne načine si prizadeva za spodbujanje branja (npr. z aktivno udeležbo v različnih tovrstnih projektih: Rastem s knjigo, Nacionalni mesec skupnega branja, Noč knjige, OBJEM);
  • z učitelji različnih predmetov sodeluje pri izvajanju izobraževalnih procesov in pri razvijanju bralne pismenosti.

2. člen: knjižnična zbirka

Knjižnica glede na učne načrte posameznih predmetov zagotavlja ustrezen izbor (leposlovje, strokovno, tujejezično, referenčno gradivo, publikacije šole, serijske publikacije, neknjižno gradivo) in organiziranost gradiva (UDK).

3. člen: katalog

Katalog šolske knjižnice je dostopen v NACIONALNIEM VZAJEMNEM BIBLIOGRAFSKEM SISTEMU COBISS in na spletni strani šole v rubriki KNJIŽNICA − PODATKI O GRADIVU.

4. člen: članstvo

Člani knjižnice so strokovni in drugi delavci šole in vpisani dijaki. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi zunanji uporabniki (nekdanji dijaki, ki izboljšujejo rezultate mature, občani, ki pri nas opravljajo maturo, zunanji strokovni sodelavci idr.). Članstvo je brezplačno.

5. člen: odprtost knjižnice

Knjižnica je za obiske in izposojo odprta vsak dan šolskega pouka med 8. in 13. uro. Vse spremembe so pravočasno objavljene.

6. člen: članska izkaznica

Dijaki si gradivo izposojajo in ga vračajo z dijaško izkaznico.

7. člen: izposoja

Gradivo se izposoja v čitalnici, za uporabo v učilnicah in na dom. Uporabniki si gradivo izposojajo in ga vračajo pri knjižničarki. Vsak dijak si lahko ob enem obisku izposodi samo eno knjigo domačega branja (en naslov, en izvod). Rok za izposojo je 21 dni in ga ne podaljšujemo.Naslednje knjige domačega branja si ne more izposoditi, dokler ne vrne že izposojene.

Za drugo knjižno gradivo (leposlovje, ki ni domače branje, strokovne knjige) se izposoja lahko podaljša, število izposojenih enot pa je poljubno.

Serijske publikacije izposojamo za največ 3 dni, mediotečno gradivo za 7 dni. Izposoja referenčnega gradiva (slovarji, leksikoni, enciklopedije ...) je možna samo v čitalnici ali v učilnicah pri pouku. Izjemoma je možna izposoja na dom (čez vikend) z jamstvom, da je gradivo ponovno na voljo v času, ko se na šoli izvaja pouk oz. druga izobraževalna dejavnost.

Zamudnin ne zaračunavamo. Za delavce šole so roki za vračanje gradiva prilagojeni potrebam njihovega strokovnega dela. 8. člen: vračanje gradiva Ob koncu šolskega leta (pred prejemom spričevala) morajo dijaki vrniti vso izposojeno literaturo in učbenike.

Dijaki, ki iz upravičenih razlogov (popravni izpiti, jesenski rok mature, priprave na tekmovanja) gradivo potrebujejo dlje, se o podaljšanju izposoje dogovorijo s knjižničarko.

Dijaki četrtega letnika gradivo vrnejo do izteka mature (najkasneje ob objavi rezultatov mature).

Dijakom, ki imajo v knjižnici neupravičene dolgove, je nadaljnja izposoja onemogočena (dokler ne poravnajo svojih obveznosti).

9. člen: ravnanje z gradivom

Od uporabnikov knjižnice pričakujemo skrbno ravnanje s knjigami; da jih vračajo čiste, nepoškodovane in nepopisane oz. kakršne so prejeli ob izposoji.

10. člen: nadomestilo za poškodovano ali izgubljeno gradivo

Uporabnik izgubljeno ali poškodovano gradivo nadomesti z enakim. Če to ni več mogoče, se s knjižničarko dogovori za enakovredno nadomestno gradivo.

11. člen: plačilo medknjižnične izposoje

Stroške medknjižnične izposoje za delavce šole poravna šola, dijaki pa stroške na podlagi računa plačajo sami. Gradivo, pridobljeno z medknjižnične izposojo, se ne izposoja na dom.

12. člen: oprema za uporabnike

V knjižnici imajo uporabniki na voljo šest računalnikov z dostopom do interneta in pripadajočo opremo (tiskalnik, čitalnik).

13. člen: uporaba računalnikov

Obiskovalci lahko uporabljajo šolske računalnike in njihovo opremo v knjižnici v času, ko je knjižnica odprta za obiske (vsak dan pouka med 8. in 13. uro), izven navedenega časa pa po dogovoru s knjižničarko ali po naročilu strokovnega delavca. Vsak uporabnik za uporabo računalnikov v ŠK in dostop do interneta prejme uporabniško ime in geslo. Uporaba računalnikov in tiskalnikov v šolski knjižnici je dovoljena samo v izobraževalne namene. Uporabniki na teh računalnikih ne smejo odpirati za šolsko okolje neprimernih vsebin. Uporabnikom interneta v šolski knjižnici ne jamčimo zasebnosti, prav tako je skrbniku sistema omogočen nadzor nad delom vsakega uporabnika. Tiskanje je dopustno v razumnih količinah, in sicer v 1 izvodu. Tiskanje v več izvodih je dovoljeno po predhodnem dogovoru s knjižničarko ali strokovnim delavcem. Obiskovalci lahko v knjižnici uporabljajo samo šolske računalnike, nad katerimi ima šola skrbništvo in nadzor, zasebnih računalnikov/prenosnikov pa ne, razen z dovoljenjem strokovnega delavca šole ali po njegovem naročilu.

14. člen: neupoštevanje pravil pri uporabi računalnikov v šolski knjižnici

Skrbnik računalniške opreme ali knjižničarka lahko dijakom zaradi neprimerne uporabe računalniške opreme začasno ali trajno prepovesta uporabo te opreme v šolski knjižnici. Za neprimerno uporabo se šteje zlasti: odpiranje neprimernih vsebin (nasilje, spolnost, družbena nestrpnost, predvajanje nedostojnih videovsebin), poseganje v sistem (spreminjanje sistemskih nastavitev, programov, poseganje v programsko in sistemsko opremo ipd.), povzročanje škode na aparatih, uporaba računalniške opreme na način, ki moti druge obiskovalce knjižnice (pretirana glasnost).

Prepoved se izreče z vročitvijo pisnega Obvestila o začasni prepovedi uporabe računalnikov v ŠK z navedbo dneva, vrste kršitve in trajanja prepovedi. Obvestilo se izroči kršitelju, razredniku, svetovalni službi in ravnatelju. Ob prvem izreku traja prepoved tri tedne, ob drugem dva meseca, ob tretjem pa do konca šolskega leta. Dijak je lahko tudi napoten na pogovor k šolski svetovalni delavki ali k ravnatelju.

15. člen: uporaba vsebin

Uporabnikom knjižnice je dovoljeno vsebine, pridobljene ali producirane s šolsko informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ali kako drugače producirane v šolskem okolju, uporabljati samo v skladu z veljavnim zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ( https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200716&stevilka=717) in po načelih poštene uporabe (Wikipedija). Prav tako smejo biti tako javno dostopne kot zasebne vsebine uporabljane le na način, ki je v skladu s človekovim dostojanstvom, temeljnimi človekovimi pravicami ter z načeli strpnosti in sožitja. Uporabniki v šolskem okolju nimajo pravice, da katere koli vsebine na katerem koli mediju posmehljivo ali žaljivo komentirajo, da izražajo nestrpnost zaradi posameznikove kulturne, narodne, verske, sorodstvene idr. pripadnosti, osebnostnih značilnosti, socialnega statusa ipd. ali da z njimi kako drugače posegajo v osebnostno integriteto, še zlasti pa jih šolska pravila obvezujejo k spoštljivemu odnosu do vseh učencev, vseh delavcev šole in njenih obiskovalcev.

Zlorabo vsebin v navedenem smislu šola razume kot kršitev šolskih pravil in knjižničnega reda. Zaradi tega lahko šola uporabniku knjižnice začasno ali trajno odreče uporabo knjižničnih storitev ali/in se mu izreče vzgojni ukrep po določilih aktualnih šolskih pravil.

16. člen: vedenje v knjižnici

Uporabniki v knjižnico vstopajo, se v njej zadržujejo in jo zapuščajo brez hrupa. V knjižnici tudi ne malicajo, ne uporabljajo mobilnih telefonov, ne kartajo in ne predvajajo zvoka. Vsak uporabnik je dolžan za sabo pospraviti in urediti delovni prostor. Neevidentirano odnašanje gradiva iz knjižnice je kršitev hišnega reda in se razume kot kraja. Tretjim osebam (kdor nima statusa uporabnika šolske knjižnice) vstop v knjižnico in uporaba knjižničnih storitev nista dovoljena.

Knjižnica je prostor za tiho delo oz. je študijski prostor, v katerem si prizadevamo za tišino in mir. Obiskovalcem, ki s svojim hrupnim ali nekulturnim obnašanjem motijo druge obiskovalce knjižnice, lahko šola na predlog knjižničarke ali drugih delavcev šole začasno ali trajno prepove obisk knjižnice.

Knjižnični red je potrdil Svet šole na svoji seji dne 1. julija 2011. Dopolnitve in spremembe Knjižničnega reda je potrdil Svet šole na svoji seji dne 2. julija 2012. Posodobljeno avgusta 2019.

Marija Kokalj Auguštiner, knjižničarka 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...