Pojdi na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ZAVODA

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA
Podlubnik 1 b, 4220 Škofja Loka
T: 04 51 83 330
F: 04 51 83 340
E: info@gimnazija-skofjaloka.si

ODGOVORNA URADNA OSEBA

prof. Jože Bogataj, ravnatelj

DATUM PRVE IZDELAVE KATALOGA

01. 09. 2009

DATUM ZADNJE SPREMEMBE

29. 11. 2016

Dostopnost kataloga

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

Gimnazija Škofja Loka je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Škofja Loka, dne 22. maja 1997. Ustanovljen je bil za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti za izobraževanje po javno-veljavnih izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

 • Pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo
 • Pouk po predmetniku in učnem načrtu za evropski oddelek
 • Pouk po predmetniku in učnem načrtu za klasični oddelek
 • Dejavnost v okviru programa izbirnih vsebin
 • Samostojno delo dijakov
 • Druge oblike vzgojnega dela z dijaki
 • Oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem

Gimnazija Škofja Loka si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh  področjih svojega dela. Program izvaja učiteljski zbor in si prizadeva za uveljavitev šole v ožjem in širšem okolju.

2. ORGANI ZAVODA

SVET ŠOLE: Predsednik Aljoša Erman

RAVNATELJ: Jože Bogataj

SVET STARŠEV: Hiacinta Klemenčič  

UČITELJSKI ZBOR: Učiteljski zbor Gimnazije Škofja Loka sestavljajo vsi strokovni delavci šole

RAZREDNIKI: Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo dijakov in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIKI PO ODDELKIH:

 • 1.a: Nataša Veber, prof. 
 • 1.b: Sonja Gartner, prof. 
 • 1.c: Matic Močnik, prof.  
 • 1.d: Melita Perkovič, prof. 
 • 1.e: Nada Beguš, prof.
 • 1. š: Anže Rebič, prof. 
 • 2. a: Jožica Grohar, prof.
 • 2. b: Bernarda Pavlovec Žumer, prof.
 • 2. c: Mateja Prevodnik Mayland, prof.
 • 2. d: Tatjana Žagar, prof.
 • 2. e: mag. Nataša Zaplotnik
 • 2. š: Marko Špolad. prof.
 • 3. a: Aljoša Erman, prof.
 • 3. b: Andreja Dobrovoljc, prof.
 • 3. c: Marjeta Petek Ahačič, prof.
 • 3. d: Tanja Melihen, prof.
 • 3. e: Irena Florjančič, prof.
 • 3.š: Mateja Albreht, prof. 
 • 4. a: Mojca Tolar, prof.
 • 4. c: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 4. d: Vesna Krvina, prof.
 • 4. e: Andreja Kolar, prof.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR:
Sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Podatke o njem lahko dobite pri razredniku ustreznega oddelka.

STROKOVNI AKTIVI:
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. sorodnih predmetnih področij.

 • Aktiv učiteljev slovenščine
 • Aktiv učiteljev matematike
 • Aktiv učiteljev angleščine
 • Aktiv učiteljev nemščine
 • Aktiv učiteljev francoščine
 • Aktiv učiteljev ruščine
 • Aktiv učiteljev latinščine in španščine
 • Aktiv učiteljev zgodovine
 • Aktiv učiteljev geografije
 • Aktiv učiteljev biologije
 • Aktiv učiteljev kemije
 • Aktiv učiteljev fizike
 • Aktiv učiteljev filozofije, psihologije, sociologije
 • Aktiv učiteljev glasbe in likovne umetnosti
 • Aktiv učiteljev športne vzgoje
 • Aktiv učiteljev informatike in knjižničarstva
 • Aktiv –svetovalno delo

3. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

PRISTOJNA OSEBA:
Jože Bogataj, ravnatelj
T: 04 51 83 332, 041 318 814
E: joze.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si, info@gimnazija-skofjaloka.si

4. POVEZAVE NA PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

Državni register predpisov: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html, http://www.uradni-list.si/main.cp2

Predpisi EU: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/tools/sitemap.htm

5. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

 

6. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

 • Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto
 • Letna priprava učiteljev za posamezno šolsko leto
 • Poročilo o delu za posamezno šolsko leto
 • Finančni načrt za posamezno koledarsko leto
 • Finančno poročilo za posamezno koledarsko leto

7. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 • Vpis dijakov v 1. letnik
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav)
 • Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev šole v plačne razrede
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Vpis dijakov iz drugih šol
 • Prešolanje dijakov na druge šole
 • Obravnave dijakov v šolski svetovalni službi

8. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

Zavod z njimi ne razpolaga.

9. SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PROGRAMOV

 

10. SEZNAM POMEMBNIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti na Gimnaziji Škofja Loka
 • Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda
 • Poslovnik o delu Šolskega sklada Gimnazije Škofja Loka
 • Poslovnik o hišnem redu
 • Urnik
 • Šolska publikacija
 • Kronika Gimnazije Škofja Loka
 • Ostali interni akti v skladu z zakonodajo, ki ureja področje šolstva

III. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

IV. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Število vpisanih dijakov
 • Število maturantov
 • Število zaposlenih
 • Šolski koledar
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...