Pojdi na glavno vsebino

Karierna - študijska orientacija v šolskem letu 2013/14

Predstavitve študijskih programov in fakultet za dijake naše gimnazije.

Fakulteta za arhitekturo, 1. 10. 2013

Ljubljanska fakulteta za arhitekturo velja po splošnem prepričanju za eno boljših srednjevropskih arhitekturnih šol. Njen kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate, tako doma kot v tujini, prav tako kvaliteten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov arhitekturnega ustvarjanja.

Študijski programi:

 • Enoviti magistrski študij Arhitektura
 • Univerzitetni študij Urbanizem

Fakulteta za znanosti o okolju, 22. 10. 2013

Predavanje prof. dr. Urške Lavrenčič Štangar iz Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici TiO2 kot eden najuporabnejših materialov moderne dobe pri energijskih pretvorbah in skrbi za okolje.

Nekaj o fakulteti:

Razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic, zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem.

 Fakulteta za znanosti o okolju deluje od same ustanovitve Univerze v Novi Gorici leta 1995 (takrat Fakultete za znanosti o okolju) in izvaja univerzitetni študijski program Okolje I. stopnje in Okolje II. stopnje. Delovanje fakultete je tesno povezano z Laboratorijem za raziskave v okolju in Laboratorijem za raziskave materialov, ki zagotavlja večino kadrov za izvajanje študijskega programa, kot tudi raziskovalne podlage in materialne pogoje za praktično usposabljanje študentov.

Teološka fakulteta, 22. 11. 2013

Teološke in religijske študije
univerzitetni enopredmetni program

(izvaja se v Ljubljani in Mariboru)

Diplomant/diplomantka pridobi temeljno znanje s področij krščanstva, drugih religijskih verovanj, kulturne zgodovine in etike. Usposobi se za znanstveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno obravnavo omenjenih tem.

Diplomant/diplomantka se lahko vpiše na drugostopenjski študij religiologije in etike, na zakonske in družinske študije ali pa v četrti letnik enovitega magistrskega študija teologije. Zaposljiv/zaposljiva je na področju verske dejavnosti kot referent/referentka pastoralnih dejavnosti.

Teološke študije (90 ECTS) univerzitetni dvodisciplinarni program
v povezavi z dvodisciplinarnimi programi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
(izvaja se v Ljubljani)

Diplomanti/diplomantke teoloških študij pridobijo temeljno znanje o religijski, cerkveni in družbeni situaciji v evropskem prostoru; seznanijo se z možnostmi ekumenskega, medverskega dialoga in razvijejo čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi. Ker to znanje povežejo z drugim predmetnim področjem, jih to usposobi za interdisciplinarno mišljenje. Vpišejo se lahko v magistrski dvopredmetni pedagoški program teologija.

Teološke študije (90 ECTS)

skupni univerzitetni dvopredmetni program
v povezavi z dvodisciplinarnimi programi Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
(izvaja se v Mariboru)

Diplomanti/diplomantke teoloških študij pridobijo temeljno znanje o religijski, cerkveni in družbeni situaciji v evropskem prostoru; seznanijo se z možnostmi ekumenskega, medverskega dialoga in razvijejo čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi. Ker to znanje povežejo z drugim predmetnim področjem, jih to usposobi za interdisciplinarno mišljenje. Vpišejo se lahko v magistrski dvopredmetni pedagoški program teologija.

Fakulteta za računalništvo in informatiko, 26. 11. 2013

Univerzitetni študij računalništvo in informatika

Študij računalništva in informatike na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je študij z najdaljšo tradicijo na tem področju v Sloveniji. Študentom ponuja temeljna in praktična znanja, ki so potrebna za delo v stroki, v skladu z najsodobnejšimi merili in standardi, ki za tovrstno izobraževanje veljajo v svetu. Zaradi izbirnosti v programu naši diplomanti niso strogo usmerjeni le v stroko, temveč so široko razgledani in visoko usposobljeni strokovnjaki.

Visokošolski strokovni študij Računalništvo in informatika

Traja tri leta. Prvi letnik je sestavljen iz nabora obveznih predmetov, ki študentom dajejo osnovna matematična, teoretična in strokovna znanja. V drugem in tretjem letniku se študenti z izbiranjem predmetov usmerijo v zaželene strokovne profile.

Univerzitetni interdisciplinarni študij Računalništvo in matematika

Študij izvajata skupaj Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko. Usmerjen je v teoretične osnove računalništva in z njimi povezana sodobna področja diskretne in računalniške matematike. Tekom študija študenti pridobijo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in se naučijo obvladovati ter kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju, trdna matematična podlaga pa jim pomaga pri razumevanju in vključevanju na nova interdisciplinarna področja. Danes so takšna aktualna področja na primer biotehnologija, biomedicinska informatika, teoretična kemija …

Univerzitetni interdisciplinarni študij Upravna informatika

Študijski program skupaj izvajata Fakulteta za upravo in Fakulteta za računalništvo in informatiko.
Naravnan je interdisciplinarno in daje poglobljena znanja iz računalniških tehnologij, interneta in nove informacijske tehnologije ter upravno-pravna, ekonomska in organizacijska znanja, ki so potrebna za razumevanje delovanja javne in poslovne uprave.

Univerzitetni interdisciplinarni študij Multimedija

 Študijski program bosta skupaj izvajali Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za računalništvo in informatiko. Področje multimedije je zanimivo in hitro se razvijajoče področje, ki potrebuje nove strokovnjake in ponuja vrsto novih izzivov. Nesluten razvoj tehnologij na področju elektronskih naprav, informatike in telekomunikacij je povzročil razmah multimedijskih sistemov, vsebin in storitev, ki so se razširili v praktično na vsa življenjska področja.

Fakulteta za državne in evropske študije, 4. 12. 2013

 Fakulteta razpisuje koncesionirana vpisna mesta za dodiplomski univerzitetni študijski program javna uprava.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana, 6. 12. 2013

V študijskem letu 2013/14 bo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo izvajala dva visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje: Operativno gradbeništvo in Tehnično upravljanje nepremičnin, ki predstavljata nov korak približevanja fakultete zahtevam trga dela in pričakovanjem evropskega prostora.

Študiji Gradbeništvo, Operativno gradbeništvo, Geodezija in geoinformatika, Tehnično upravljanje nepremičnin ter Vodarstvo in okoljsko inženirstvo so odlična garancija, da poklicno pot preživiš v zanimivem delu, med pomembnimi ljudmi in navdihujočimi projekti. 

 Fakulteta za energetiko, 12. 12. 2013 

 Fakulteta ima sedež v Krškem in stalno dislocirano enoto v Velenju. Lokacije izvajanja niso bile izbrane naključno; gre za največja energetska bazena v Sloveniji. Študenti imajo tako omogočen neposredni stik z velikimi energetskimi sistemi, kar je še dodatna prednost pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega dela. 

Zakaj študirati na Fakulteti za energetiko?

  • Ker so za študente na voljo kadrovske štipendije
  • Ker so v energetiki velike zaposlitvene možnosti
  • Ker so zaposlitve v energetiki kvalitetne in dobro plačane
  • Zaradi novih investicij na področju energetike bo potrebno zagotoviti večje število kadrov
  • Ker je v energetiki prihodnost
  • Ker na Fakulteti za energetiko predavajo uveljavljeni strokovnjaki z večletnimi pedagoškimi in raziskovalnimi  izkušnjami na Univerzi v Mariboru
  • Ker je v pedagoški proces Fakultete za energetiko vključeno veliko število zunanjih sodelavcev iz gospodarstva
  • Ker je diploma Univerze v Mariboru priznana po vsem svetu in omogoča zaposlovanje diplomantov tudi v tujini
  • Ker je pedagoško – raziskovalna ekipa na fakulteti mlada in perspektivna.

 Edukacijske vede, Pedagoška fakulteta v Kopru, 3. 12. 2013

Cilji programa so usposobiti strokovnega delavca temeljnega profila za določena področja vzgoje in izobraževanja od splošnega poznavanja pojavov in procesov celotnega pedagoškega področja do usposobljenosti za sodelovanje v pedagoškem procesu, načrtovanje in nudenje individualne pomoči ogroženim in drugačnim otrokom, organiziranje  različnih oblik izobraževanja in izpopolnjevanja v in ob procesu dela in v različnih oblikah in za različna življenjska obdobja, skrb za profesionalni razvoj ter za raziskovanje in inoviranje, kar naj bi diplomantom omogočalo tako vstop v delo, kot tudi nadaljevanje izobraževanja.

Fakulteta za varnostne vede, 17. 12. 2013

 Temeljni cilj visokošolskega študijskega programa prve stopnje »Varnost in policijsko delo« je, poleg posredovanja ustreznih znanj, tudi razvijanje sposobnosti diplomantov za samostojno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov s področja varnosti.

Cilj programa »Varnost in policijsko delo« je doseči, da bodo diplomanti visokega strokovnega programa usposobljeni za razumevanje, vodenje in upravljanje procesov na področju zagotavljanja varnosti.

Dodiplomski univerzitetni program »Varstvoslovje« je usmerjen raziskovalno in poleg posredovanja ustreznih znanj razvija tudi sposobnosti diplomantov za samostojno strokovno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov. Diplomant je usposobljen  za razumevanje, vodenje in upravljanje zahtevnejših procesov na področju zagotavljanja notranje varnosti. 

 Visokošolski študijski program prve stopnje »Informacijska varnost«

 Diplomant pridobi visoko strokovno izobrazbo na področju varstvoslovja in informatike. Študij vključuje tudi spoznanja sorodnih disciplin, kot so kriminologija, pravo, psihologija ter organizacijske in druge vede.

Naravoslovno tehniška fakulteta, smeri grafika, tekstil, modno oblikovanje, 18. 12. 2013

 Grafična in medijska tehnika
Grafične in interaktivne komunikacije

 Proizvodnja tekstilij in oblačil
Načrtovanje tekstilij in oblačil

 Oblikovanje tekstilij in oblačil

Ekonomska fakulteta Ljubljana, 15. 1. 2014 

 Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (12 usmeritev: denar in finance, poslovna ekonomija, mednarodna ekonomija, bančni in finančni management, management, mednarodno poslovanje, podjetništvo, poslovna logistika, poslovna informatika, računovodstvo in revizija, trženje, turizem)

Viskoka poslovna šola (8 usmeritev: javni sektor, management, mednarodno poslovanje, podjetništvo, poslovna informatika, računovodstvo, trženje, turizem)

Filozofska fakulteta Ljubljana, 17. 1. 2014

FF izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij.

Posebno pozornost posveča krepitvi ved nacionalnega pomena, ki soustvarjajo slovensko identiteto. Goji znanstvenoraziskovalno delo, odpira nova znanstvena področja, razvija interdisciplinarnost in za svoje študente uvaja nove študijske programe. Znanstvena spoznanja vključuje v študijski proces tako, da na tradicijah gradi novo kakovost, bistveno za slovensko samozavedanje in ustvarjalno prisotnost fakultete v mednarodnem prostoru.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana - biokemija, 23. 1. 2014

Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Biokemija je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli dobro podlago na glavnih področjih biokemije in molekularne biologije, solidno znanje kemije in biologije ter zadostno znanje biokemijske informatike, matematike in fizike, bodo razvili splošne veščine in pri  laboratorijskih vajah tudi praktične veščine potrebne za samostojno rutinsko in razvojno delo v biokemijskih laboratorijih in bodo pridobili takšen standard znanj in kompetenc, da bodo lahko vstopili v magistrske  programe na področju biokemije, kemije, biotehnologije, biomedicine in drugih ved o življenju.

Fakulteta za strojništvo Ljubljana, 29. 1. 2014

Cilji:

Diplomantu omogočiti kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju strojništva, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za ustrezno zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče za raziskovalni študij na podiplomski stopnji.
Razviti sposobnost kritične analize in sinteze ter vzgojiti profesionalno inženirsko odgovornost.

S pridobljeno izobrazbo na širšem področju strojništva, primerljivo s sorodnimi študijskimi programi v Evropi, bo diplomant programa sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih področij.

Fakulteta za organizacijske vede Kranj (UMb), 31. 1. 2014

Fakulteta za organizacijske vede se ukvarja s teorijo in prakso organizacije poslovnih in delovnih sistemov, informacijskih sistemov, kadrovskih in izobraževalnih sistemov.

Biotehniška fakulteta Ljubljana, predstavitev študijskih programov na prireditvi Jesenkovi dnevi, 5. 2. 2014

Področja: biologija, biotehnologija, gozdarstvo, kmetijstvo, lesarstvo, krajinska arhitektura, mikrobiologija, živilstvo in prehrana

Predstavitev pedagoških poklicev na Osnovni šoli Jela Janežiča Škofja Loka, 12. 2. 2014 

Predstavitev je bila namenjena vsem, ki si želijo študirati specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, razredni pouk, pedagogiko, socialno delo, edukacijske vede, psihologijo in socialno pedagogiko, saj se bodo vsi strokovnjaki z omenjenih področij srečevali s populacijo oseb z motnjami v razvoju. 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...